Available courses

HIV & STIs Pro E-Learning หรือการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถวางแผนการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และจัดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยบทเรียนนี้มีทั้งเนื้อหา และสื่อประกอบการเรียนรู้ ในรูปแบบรูปภาพ วิดีโอมัลติมีเดีย และไฟล์ข้อมูล PDF ให้ศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ ผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

หลักสูตรที่ 2 ความรู้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ (หลักสูตรของปีงบฯ 2564)

การเรียนรู้ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรของกรมควบคุมโรคทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ.2564-2565 แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมควบคุมโรค สามารถประยุกต์แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับแผนงานโครงการของหน่วยงานได้ 

หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ.2561 - 2580 (หลักสูตรของปีงบฯ 2563)

E-Learning การให้บริการเลิกบุหรี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ สถานประกอบการและผู้ที่สนใจสนับสนุนให้เกิดการเลิกบุหรี่ โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาในประเด็นที่สำคัญ อาทิ รูปแบบการให้บริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจร Basic principle of nicotine dependence treatment  การประเมินภาวการณ์เสพติด และการวางแผนการรักษา การบำบัดรักษา  เทคนิค Counselling รวมไปถึงการบำบัด ส่งต่อและการติดตาม เป็นต้น

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 สำหรับบุคลากรภายในกรมควบคุมโรคแบบออนไลน์ (E – Learning) จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาองค์การตามหลักเกณฑ์ และสามารถนำไปพัฒนาการทำงานในหน่วยงานของตนได้ โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาในประเด็นที่สำคัญ อาทิ แนวคิดพื้นฐาน PMQA 4.0 ลักษณะสำคัญขององค์การ หมวดที่ 1 การนำองค์กร หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ ซึ่งมีการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ในแต่ละข้อ เป็นต้น รวมทั้งมีการประเมินก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) โดยมีการจัดลำดับเนื้อหาการอบรม ผู้อบรมสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลเนื้อหาการอบรมด้วยตนเองได้ตลอดเวลา


เนื้อหาเรื่องการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Template) และกระบวนการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ช่วยในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้กำกับตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาองค์กรให้มีพื้นฐานองค์ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรอง (KPI Template) และการกำกับ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน โดยมีการจัดลำดับเนื้อหาการอบรม ผู้อบรมสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลเนื้อหาการอบรมด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

เนื้อหาการสอนมีการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเฉพาะเรื่องนั้นๆ จากภาครัฐและภาคประชาสังคม ในรายวิชาประกอบด้วยทฤษฎีและสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งเน้นกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง นอกจากจะได้ความรู้ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ ที่รับรองโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นการรับรองคุณภาพรายบุคคลที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงาน เผยแพร่ความรู้เพื่อการป้องกันการติดเชื้อ การส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาลหรือคลินิก รวมถึงช่วยเหลือติดตามให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อและถ่ายทอดเชื้อ

อธิบายความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงในการทุจริต และมีทักษะในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นการจัดการเชิงรุกที่ครอบคลุมทั้งด้านป้องกันและตรวจจับการทุจริต อีกทั้ง เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง งานการเงินและงบประมาณ งานตรวจสอบภายใน งานแผนและยุทธศาสตร์ (โครงการที่มีงบประมาณสูง) และงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส