Available courses

การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (R2R: Routine to Research) เป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบริการควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร โดยการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำที่ปฏิบัติ มาพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาจกล่าวได้ว่า R2R เป็นการผสมผสานระหว่างการพัฒนาคุณภาพการทำงานและการวิจัย ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ รวมทั้งเป็นการนำผลงานวิจัยมาปรับปรุงการทำงานด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกรมควบคุมโรค กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีมาตรการที่สำคัญ คือ การปฏิรูประบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดยสนับสนุนให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัยสามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ และจัดระบบการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ และระบบสนับสนุนให้มีนักวิจัยเข้ามาสู่ระบบ รวมถึงร่วมดำเนินงานวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพิ่มมากขึ้น


หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถจัดทำระบบข้อมูลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ กำหนดประเด็นปัญหา และ การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา เพื่อการตัดสินใจในการวางแผนกำหนดเป้าหมายการทำงานและการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเชื่อมโยงภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อบูรณาการทรัพยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งติดตามประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นระบบ ตามหลักการ SPOME (Situation analysis Problem identification Outcome setting Methodology and Evaluation) โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

กรมควบคุมโรค มีกระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคใช้เป็นแนวทางในการจัดทำพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก (คู่มือ แนวทาง หลักสูตร มาตรฐานและมาตรการ) ให้มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ตาม การจัดทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพก่อนการเผยแพร่ เพื่อให้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์หลักที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการดำเนินงานได้จริง ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เนื้อหาในหลักสูตร ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้ (1) ความรู้เบื้องต้นฯ (2) การสร้างเครื่องมือฯ (3) รูปแบบการทดสอบประสิทธิภาพฯ และ (4) การคำนวณประสิทธิภาพฯ

สื่อการเรียนการสอน “การใช้ชุดตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV self screening testing)”ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดแนวทางและหลักปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพื่อนำไปสู่มาตรฐานในการตรวจคัดกรองและการเข้าสู่ระบบการรักษาที่รวดเร็วต่อไปในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและนำไปสู่การการเสียชีวิตต่อไปในอนาคต

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม (e-learning) จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการสอบสวนโรค การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเนื้อหาหลักสูตรฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

 ขอสงวนสิทธิ์เข้าชมเนื้อหาสำหรับผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS ที่จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 เม.ย. - 20 พ.ค. 65  เท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หลักสูตรที่ 2 ความรู้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ (หลักสูตรของปีงบฯ 2564)

การเรียนรู้ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรของกรมควบคุมโรคทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ.2564-2565 แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมควบคุมโรค สามารถประยุกต์แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับแผนงานโครงการของหน่วยงานได้ 

หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ.2561 - 2580 (หลักสูตรของปีงบฯ 2563)

E-Learning การให้บริการเลิกบุหรี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ สถานประกอบการและผู้ที่สนใจสนับสนุนให้เกิดการเลิกบุหรี่ โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาในประเด็นที่สำคัญ อาทิ รูปแบบการให้บริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจร Basic principle of nicotine dependence treatment  การประเมินภาวการณ์เสพติด และการวางแผนการรักษา การบำบัดรักษา  เทคนิค Counselling รวมไปถึงการบำบัด ส่งต่อและการติดตาม เป็นต้น

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 สำหรับบุคลากรภายในกรมควบคุมโรคแบบออนไลน์ (E – Learning) จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาองค์การตามหลักเกณฑ์ และสามารถนำไปพัฒนาการทำงานในหน่วยงานของตนได้ โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาในประเด็นที่สำคัญ อาทิ แนวคิดพื้นฐาน PMQA 4.0 ลักษณะสำคัญขององค์การ หมวดที่ 1 การนำองค์กร หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ ซึ่งมีการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ในแต่ละข้อ เป็นต้น รวมทั้งมีการประเมินก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) โดยมีการจัดลำดับเนื้อหาการอบรม ผู้อบรมสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลเนื้อหาการอบรมด้วยตนเองได้ตลอดเวลา


เนื้อหาเรื่องการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Template) และกระบวนการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ช่วยในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้กำกับตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาองค์กรให้มีพื้นฐานองค์ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรอง (KPI Template) และการกำกับ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน โดยมีการจัดลำดับเนื้อหาการอบรม ผู้อบรมสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลเนื้อหาการอบรมด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

HIV & STIs Pro E-Learning หรือการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือผู้ที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถวางแผนการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และจัดกิจกรรมฝึกทักษะเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่องเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยบทเรียนนี้มีทั้งเนื้อหา และสื่อประกอบการเรียนรู้ ในรูปแบบรูปภาพ วิดีโอมัลติมีเดีย และไฟล์ข้อมูล PDF ให้ศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ ผ่านคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต

อธิบายความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้และการจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อ ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 “การเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้โรคไม่ติดต่อ และโครงสร้างระบบการจัดการสถานบริการสุขภาพ”
ส่วนที่ 2 “การจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อ”

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงในการทุจริต และมีทักษะในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นการจัดการเชิงรุกที่ครอบคลุมทั้งด้านป้องกันและตรวจจับการทุจริต อีกทั้งเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง งานการเงินและงบประมาณ งานตรวจสอบภายใน งานแผนและยุทธศาสตร์ (โครงการที่มีงบประมาณสูง) และงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส


หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ปฏิบัติงานวัณโรคในโรงพยาบาลและสถาบันจิตเวช ให้สามารถดำเนินงานวัณโรคในโรงพยาบาลและสถาบันจิตเวชได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการค้นหา คัดกรอง ตรวจวินิจฉัยและรักษาวัณโรคในผู้ป่วยจิตเวชและดำเนินงานสอดคล้องกับแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านงานวัณโรคให้สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลและสถาบันจิตเวช

เนื้อหาการสอนมีการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเฉพาะเรื่องนั้นๆ จากภาครัฐและภาคประชาสังคม ในรายวิชาประกอบด้วยทฤษฎีและสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งเน้นกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง นอกจากจะได้ความรู้ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ ที่รับรองโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นการรับรองคุณภาพรายบุคคลที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงาน เผยแพร่ความรู้เพื่อการป้องกันการติดเชื้อ การส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาลหรือคลินิก รวมถึงช่วยเหลือติดตามให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อและถ่ายทอดเชื้อ