ประกาศ : ขอให้ทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้เข้าใช้งานด้วยรหัสบัญชีอินเทอร์เน็ตส่วนกลางกรมฯ

   ทางผู้ดูแลระบบ ขอความอนุเคราะห์ ท่านผู้ใช้งาน ที่เข้าสู่ระบบ DDC Academy ด้วยการใช้รหัสบัญชีอินเทอร์เน็ตกรมฯส่วนกลาง (DDC Authenticition) ซึ่งได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานส่วนกลางที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงานกรมควบคุมโรค จ. นนทบุรี ทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

   หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ทำการแจ้งการแก้ไขผ่านการส่งคำร้องออนไลน์ ทาง https://forms.gle/LMLNbCRv3GxrmrTQ9 เพื่อให้ผู้ดูแลนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป

หมายเหตุ 1:   ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยล็อกอินบัญชีใช้งานของท่านในระบบ  DDC Academy > คลิ๊กที่ Icon รูปคน ด้านขวาบน > เลือกคำสั่ง Profile > เลือกคำสั่ง Edit Profile (*ข้อมูลหน่วยงานที่สังกัดหรือ Department อยู่ภายใต้หัวข้อย่อยชื่อ Optional)

หมายเหตุ 2 : สำหรับบุคลากรในหน่วยงานที่เข้าใช้งานด้วยบัญชีที่สร้างใหม่ โดยกองยุทธศาสตร์ฯ (อาทิ สคร.1-12 ,  สปคม. , กอง Env-occ ระยอง) ที่ต้องการอัพเดทข้อมูล โปรดแจ้งความต้องการแก้ไขผ่านทาง Contact Point ประจำหน่วยงานของท่าน

  Available courses

  E-Learning การให้บริการเลิกบุหรี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ สถานประกอบการและผู้ที่สนใจสนับสนุนให้เกิดการเลิกบุหรี่ โดยมีองค์ประกอบของเนื้อหาในประเด็นที่สำคัญ อาทิ รูปแบบการให้บริการเลิกบุหรี่แบบครบวงจร Basic principle of nicotine dependence treatment  การประเมินภาวการณ์เสพติด และการวางแผนการรักษา การบำบัดรักษา  เทคนิค Counselling รวมไปถึงการบำบัด ส่งต่อและการติดตาม เป็นต้น

  เนื้อหาเรื่องการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Template) และกระบวนการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานกรมควบคุมโรค เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ช่วยในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นผู้กำกับตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาองค์กรให้มีพื้นฐานองค์ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรอง (KPI Template) และการกำกับ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน โดยมีการจัดลำดับเนื้อหาการอบรม ผู้อบรมสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลเนื้อหาการอบรมด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

  เนื้อหาการสอนมีการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเฉพาะเรื่องนั้นๆ จากภาครัฐและภาคประชาสังคม ในรายวิชาประกอบด้วยทฤษฎีและสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งเน้นกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง นอกจากจะได้ความรู้ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ ที่รับรองโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นการรับรองคุณภาพรายบุคคลที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านเอชไอวี/เอดส์ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงาน เผยแพร่ความรู้เพื่อการป้องกันการติดเชื้อ การส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาลหรือคลินิก รวมถึงช่วยเหลือติดตามให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อและถ่ายทอดเชื้อ

  อธิบายความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

  หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้และการจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อ ประกอบไปด้วย
  ส่วนที่ 1 “การเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้โรคไม่ติดต่อ และโครงสร้างระบบการจัดการสถานบริการสุขภาพ”
  ส่วนที่ 2 “การจัดการข้อมูลโรคไม่ติดต่อ”